Πιστοποιήσεις σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από PVC. Περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές εφαρμογές των προϊόντων από PVC, όπως EN1329 για το έδαφος και την απόρριψη των αποβλήτων, EN1401 για υπόγεια αποχέτευσης και λυμάτων, EN61386 για αγωγό σωλήνες και EN ISO 1452 για το PVC συστήματα σωληνώσεων, εσοχή για την παροχή νερού, αποχέτευσης και αποστράγγισης υπό πίεση.