Όροι Χρήσης

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται με καλή πίστη. Κάθε προσπάθεια έχει ληφθεί από τους υπαλλήλους άρδευσης Elysée Ltd για να διασφαλιστεί η ακρίβειά τους.

Ωστόσο, ούτε η Elysée Irrigation Ltd ούτε κάποιος από τους διευθυντές ή τους υπαλλήλους του δίνει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ως προς την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών, ούτε αποδέχεται καμία ευθύνη που προκύπτει με οποιοδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), για τα λάθη, ή παραλείψεις από, τις πληροφορίες.

Όλα τα περιεχόμενα είναι copyright 2013 και κάθε αναπαραγωγή χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Elysée Irrigation Ltd απαγορεύεται.